«ЗАТВЕРДЖЕНО» Протоколом Установчих зборів засновників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ІНВЕСТОРІВ ЖК «ЕВРИКА», «ПАТРІОТИКА» ТА «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ» № 01 від 02 вересня 2020 року  

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ОБ’ЄДНАННЯ ІНВЕСТОРІВ ЖК «ЕВРИКА», «ПАТРІОТИКА» ТА «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ»

м. Київ – 2020 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ ІНВЕСТОРІВ ЖК «ЕВРИКА», «ПАТРІОТИКА» ТА «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ»  (далі – Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, інвестиційних, економічних, соціальних та інших інтересів своїх членів.

1.2. Найменування Організації:

1.2.1. Повне найменування українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ ІНВЕСТОРІВ ЖК «ЕВРИКА», «ПАТРІОТИКА» ТА «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ» .

1.2.2. Скорочене найменування українською мовою – ГО «ОБ’ЄДНАННЯ ІНВЕСТОРІВ ЖК «ЕВРИКА», «ПАТРІОТИКА» ТА «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ» .

1.2.3. Повна назва англійською мовою – «EVRYKA, PATRIOTYKA, PATRIOTYKA AT LAKES INVESTORS UNION».

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.4. Організація є непідприємницькою юридичною особою, основною метою якої не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, може мати свої штампи і бланки зі своїм найменуванням, рахунки у банківських установах та може мати печатку. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Публікувати результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.

2.4.5. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.6. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, круглі столи, консультації та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.7. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.8. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.9. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.10. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.11. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.4.12. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.13. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.4.14. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.15. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.16. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування приміщення, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.17. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.18. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації.

3. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ІНВЕСТОРІВ ЖК «ЕВРИКА», «ПАТРІОТИКА» ТА «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ»  є захист прав і законних інтересів осіб, кошти яких були залучені на будівництво багатоповерхових житлових будинків в житлових комплексах «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах» (шляхом участі в відповідних Фондах Фінансування Будівництва, управителем яких на момент укладання договору був АТ АКБ «Аркада», або відповідно до укладеного договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру з Забудовником ТОВ «Аркада-Будівництво» або ТОВ «Будеволюція») шляхом сприяння завершенню будівництва даних комплексів та отримання у власність об’єктів інвестування такими особами.

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

 • захист прав і законних інтересів осіб, кошти яких були залучені на будівництво багатоповерхових житлових будинків в житлових комплексах «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах» (шляхом участі в відповідних Фондах Фінансування Будівництва, управителем яких на момент укладання договорів був АТ АКБ «Аркада», або відповідно до укладеного договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру з Забудовником ТОВ «Аркада-Будівництво» або ТОВ «Будеволюція») шляхом сприяння завершенню будівництва даних комплексів та отримання у власність об’єктів інвестування такими особами;
 • сприяння вдосконаленню законодавства України, що стосується реалізації та захисту прав інвесторів житлового будівництва, шляхом підготовки проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення, надання науково-правових висновків, здійснення експертиз з усіх галузей права та проведення соціологічних досліджень;
 • сприяння створенню сучасного законодавства, що регулює порядок здійснення інвестицій у будівництво житла та участь у проведенні правової експертизи законів та нормативно-правових актів;
 • сприяння проведенню моніторингу нормативно-правових актів та нових законодавчих ініціатив, що регулюють суспільні відносини, пов’язані із процедурою залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво житла;
 • сприяння підвищенню рівня самоорганізації інвесторів житлового будівництва та їх рівня правової культури і набуття громадянами необхідного рівня правових знань у сфері житлового будівництва;
 • сприяння зміні ставлення влади, забудовників і банків-управителів Фондом Фінансування Будівництва до проблем приватних інвесторів житлового будівництва;
 • сприяння вдосконаленню українського законодавства, з метою захисту інтересів інвесторів житлового будівництва;
 • сприяння запобіганню проявам корупції з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • розповсюдження правозахисних ідей, правове просвітництво, аналіз стану захисту прав інвесторів житлового будівництва;
 • участь у процесі прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування і доступу до правосуддя з питань, що стосуються захисту прав і свобод інвесторів житлового будівництва;
 • сприяння захисту прав та інтересів членів Організації шляхом їх представництва в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях України та інших держав, надання інформаційної, фінансової, організаційної, юридичної та методичної допомоги;
 • сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • сприяння формуванню та мобілізації громадської думки щодо спротиву незаконним діям органів державної влади та органів місцевого самоврядування, направлених на утиск прав і свобод громадян у сфері інвестування житлового будівництва;
 • сприяння виробленню і винесенню на громадське обговорення власних законодавчих ініціатив;
 • сприяння здійсненню стратегічного прогнозування розвитку законодавства, підготовка проектів планів законодавчих робіт;
 • сприяння долученню громадськості до законотворчості шляхом проведення громадських слухань з окремих суспільно-значущих законодавчих пропозицій, лобіювання розгляду парламентом цих пропозицій;
 • участь в акціях, спрямованих на захист прав інвесторів житлового будівництва;
 • участь у роботі консультативно-дорадчих та інших органів, які утворюються при органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
 • подання звернень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  їх посадових і службових осіб з вимогою про усунення недоліків у нормативно-правових актах та актах індивідуальної дії, що стосуються прав та законних інтересів громадян, або скасування таких актів;
 • проведення пікетування адміністративних будівель, у яких постійно або тимчасово розміщуються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи, ініціювання та проведення мирних масових заходів відповідно до статті 39 Конституції України;
 • забезпечення  захисту прав і законних інтересів суб’єктів громадянського контролю в разі отримання інформації щодо здійснення на них тиску з боку відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб або спонукання до вчинення певних дій чи до бездіяльності; 
 • організація взаємодії із засобами масової інформації, у тому числі теле- та радіоорганізаціями, розміщення в них відповідних повідомлень, ініціювання та участь у проведенні журналістських розслідувань;
 • створення та видання власної друкованої продукції;
 • задоволення інформаційних потреб суспільства;
 • розповсюдження інформації щодо ідей та цілей Організації;
 • представництво та захист законних інтересів Організації та її членів у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності;
 • збирання, обробка, створення, зберігання і підготовка інформації, випуск та поширення новин, надання фото -, відео та іншої інформаційної продукції засобам масової інформації, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, об’єднанням громадян, а також приватним особам в Україні та за її межами;
 • заснування засобів масової інформації (у тому числі Інтернет-сайту, електронних, аудіовізуальних, друкованих (преси), Інтернет видань);
 • редакційно-видавнича і поліграфічна діяльність, у тому числі видання газет, журналів та інших періодичних видань;
 • підготовка даних для електронної публікації, електронна верстка, електронна публікація даних;
 • будь-яка інша діяльність, що не заборонена чинним законодавством України.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

4.3. Членами Громадської Організації можуть бути виключно особи або члени сім’ї  особи, кошти яких були залучені на будівництво багатоповерхових житлових будинків в житлових комплексах «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах».

4.4. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь-якої особи або для надання їй органами державної влади, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.5. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви встановленої форми на ім’я Голови Правління (шляхом направлення поштової кореспонденції на адресу організації або нарочної подачі Голові Правління). Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.5.1. Особа вважається прийнятою в члени Організації, якщо їй не було письмово відмовлено. Така відмова має бути направлена особі протягом 30 днів з дня отримання Організацією її заяви про прийом у члени Організації.

4.6. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.6.1. До прав члена Організації належить:

4.6.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.6.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.6.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.6.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

4.6.1.5. оскаржувати рішення Загальних Зборів до суду;

4.6.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.6.1.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.6.1.8. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією;

4.6.1.9. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.6.1.10. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою;

4.6.2. Члени Організації зобов’язані:

4.6.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

4.6.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.6.2.3. сприяти здійсненню завдань Організації.

4.7. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.7.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.7.2. виключення із Організації за рішенням Правління у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин;

4.7.3. смерті члена Організації;

4.7.4. ліквідації Організації.

4.8. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім‘я Голови Правління. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

4.9. Підстави для виключення з членів Організації:

–     порушення вимог Статуту;

–     неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 6 (шести) місяців.

4.10. Питання про виключення вирішується Правлінням Організації більшістю голосів його членів.

4.11. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократії, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Правління Організації, Голова Організації.

Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних, комп’ютерних програм, онлайн конференцій, мобільних додатків за наявності технічної можливості.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє електронними засобами зв’язку (Інтернет-сайт, мобільні додатки, засоби мобільного зв’язку) про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі.

5.3. Загальні збори членів Організації (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління.

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації.

5.3.2. Загальні збори скликаються Правлінням. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації шляхом розміщення відповідного повідомлення засобами електронно-комунікаційного зв’язку не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

5.3.3. Не менш як одна третя частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів.

5.3.4. До компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.4.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.3.4.2. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації.

5.3.4.3. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.3.5. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів.

5.3.6. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів.

5.3.7. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.4. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.4.1. Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.4.2. Головою Правління є Голова Організації.

5.4.3. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації.

5.4.4. Набуття або позбавлення повноважень члена Правління здійснюється шляхом подання відповідної заяви членом Правління на ім’я Голови Правління або з ініціативи Правління та після прийняття відповідного рішення більшістю членів Правління голосуванням.

5.4.5. До компетенції Правління відноситься:

5.4.5.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.

5.4.5.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів.

5.4.5.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.4.5.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.5.5. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.

5.4.5.6. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.

5.4.5.7. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.4.5.8. Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.4.5.9. Обрання та відкликання Голови Організації.

5.4.6. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

5.4.7. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Засідання скликаються Головою Організації за необхідності. Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення засобами електронного, телекомунікаційного зв’язку. Засідання скликаються Головою Організації за ініціативою третини членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.

5.4.8. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.

5.4.9. У засіданнях Правління беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Організації.

5.5. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.5.1. Голова Організації обирається та звільняється Правлінням, є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.5.2. Голова Організації:

5.5.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.5.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.5.2.4. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.5.2.5. Організовує підготовку засідання Правління.

5.5.2.6. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних зборів членів Організації.

5.5.2.7. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на Загальних Зборах.

5.5.3. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

5.5.4. Звітування здійснюється на Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.5.5. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням більшості від складу членів Правління у випадках:

–     за власним бажанням на підставі поданої Правлінню Організації письмової заяви;

–     при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

–     якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

5.5.6. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 3 (трьох) місяців Правління Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

6. НАГЛЯДОВА РАДА

6.1. Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом Організації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності у випадку наявності більше десяти членів Організації.

6.2. Наглядова рада є підзвітною лише Загальним Зборам Організації та підконтрольна Правлінню.

6.3. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними Зборами. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління чи Головою Організації.

6.4. Наглядова рада обирається з числа членів Організації в складі голови ради та двох членів ради.

6.5. До повноважень Наглядової ради належать:

 • внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
 • складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;
 • проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації;
 • надання звітів перевірок та ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних рішень;
 • ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;
 • затвердження річного плану діяльності Наглядової ради.

6.6. Очолює Наглядову раду голова, який:

 • керує роботою Наглядової ради;
 • скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання;
 • підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Наглядової ради.

6.7. Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

6.8. Члени Наглядової Ради мають право участі в засіданні Правління Організації з правом дорадчого голосу.

7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ та розгляду скарг

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації/Голови Правління подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також Голову Організації/Голову Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Організації/Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – подається до Голови Організації/Голови Правління, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 30 робочих днів, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Організації/Головою Правління – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу.

7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

7.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації).

7.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

7.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Організація:

8.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів конференції, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

8.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

8.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

9. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Правління Організації.

9.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.

9.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Правлінням і діють на підставі наказу. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації.

9.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

9.4.1. Представляють Організацію у межах житлового комплексу («Еврика», «Патріотика», «Патріотика на озерах»), на який поширюються повноваження.

9.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах житлового комплексу («Еврика», «Патріотика», «Патріотика на озерах»), на який поширюються повноваження, згідно наданих рішенням Правління повноважень.

9.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

9.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації.

9.5.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації.

9.5.3. Бути присутнім на засіданні Правління Організації (без права голосу).

9.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації.

9.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

9.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації.

9.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації.

9.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації.

9.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління Організації.

9.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління для прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів.

10. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація є непідприємницькою юридичною особою. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

10.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

10.4. Майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

10.5. Майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

10.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах податкової служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

10.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Порядок внесення змін до Статуту та порядок підписання установчих документів визначається Статутом та чинним законодавством України.

11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Правління, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Правління шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

12.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

12.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.4. Рішення про саморозпуск Організації приймається Правлінням, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх членів Правління. Правління здійснює повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

12.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Правління, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Правління шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

12.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

12.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.